Unsere Finanzen

Die Kreschtegemengschaft “Hoffnung fir Jiddereen” finanziert sich ausschließlich durch Spenden.
Konto Nr. LU81.0030.2879.2563.0000.
Kreschtegemengschaft „Hoffnung fir Jiddereen“ Asbl